• Cerere tip (Model cerere);
 • Adeverinţă tip – completată de angajator în original (Model Adeverință);
 • Copie după cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului+decizia de suspendare a contractului de muncăîn original (sau decizie de încetare a contractului de muncă copie + original însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri )
 • alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul.
 • Buletine de identitate(mamă şi tată) – copie+original;
 • Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
 • Livret de familie (după caz) copie +original;
 • certificatul de căsătorie – copie + original;
 • alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
 • în cazul în care părinții sunt necăsătoriți este necesară și ancheta socială efectuată de Serviciul  Autoritatea Tutelară  conform H.G.1291/28.12.2012.
 • extrasul de cont -în cazul în care doriţi că plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
 • Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal și postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )

Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcină și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal).

Sursa : primariatm.ro