• Cerere tip (Model cerere);
 • Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcină + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate;
 • Buletinele de identitate (mamă  şi tată)  copie+original;
 • Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum și ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
 • Livret de familie (după caz) copie +original;
 • certificatul de căsătorie – copie+original;
 • în cazul în care părinții sunt necăsătoriți este necesară și anchetă socială efectuată de Serviciul  Autoritatea Tutelară  conform H.G.1291/28.12.2012.
 • alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoană care a fost numită tutore;-ducă este cazul.
 • Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice TIMIȘ- din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz dovadă venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
 • Decizii de impunere de la Administraţia Finanţelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori naşterii copilului  din care să rezulte dată începerii activitaţii,
 • Declarația Unică, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nașterii copilului.
 • Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declarația 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice Timiș;
 • Extrasul de  cont -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la Bancă.
 • Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal și postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )

Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcină și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal).

Sursa : primariatm.ro